Wil elke club bij het opgeven van nieuwe leden niet vergeten bij hun gegevens ook hun telefoonnummer en E-mail adres door te geven,

mocht men geen E-mail adres hebben dan maar een E-mail adres van een familielid of een kennis, zonder tel.nr. en E-mail adres 

kunnen ze niet aangemeld worden, dan worden ze door de KNBB geweigerd.

 

 Alle wijzigingen van leden;  adres, e-mail, tel. etc. steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris:  

secr.obv@outlook.com

 

De algemen ledenvergadering 2019

 

Agenda jaarvergadering O.B.V.

 

Dukdalf 2.0  De Reede 1 te Veendam

 

Dinsdag 27 augustus 2019

 

Aanvang 13.30 uur.   

 

 

 

Agenda :    

 

1.      Opening.

 

2.      Vaststellen agenda.  

 

3.      Ingekomen stukken en mededelingen.

 

4.      Notulen jaarvergadering 28 augustus 2018.

 

5.      Jaarverslag secretaris. 

 

6.      Verslag kascommissie ( J.Meems en A.v.d.Veen)

 

7.      Benoeming kascommissie ( A.v.d.Veen en H.Heller) en reserve lid.

 

8.      Jaarverslag penningmeester.

 

a.       Financieël overzicht 2018/2019

 

b.      Begroting 2019/2020

 

c.       Balans per 30-06-2019

 

9.      Pauze

 

10.  Vaststelling contributie 2019/2020.

 

11.  Privacy wetgeving (AVG)

 

12.  Jaarverslag competitieleider en mededelingen competitie/beker 2019/2020

 

13.  Jaarverslag wedstrijdleider Pk’s en mededelingen Pk’s 2019/2020.

 

14.  Bestuursverkiezing : Aftredend en herkiesbaar zijn K.Siepel en W.Jekel.                           

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een dag voor de vergadering, voorzien van minimaal 10 handtekeningen, ingediend worden bij de secretaris.

 

15.  Voorstel naamswijziging OBV in DBGD (DagBiljartenGroningenDrente)

 

16.  Rondvraag.

 

17.  Sluiting.

 

 

 

W.Wilken, secretaris.

 

 

 

                                               

Notulen jaarvergadering O.B.V. 2018

Dinsdag 28-08-2018 in zaal Dukdalf 2.0 te Veendam.

Aanwezig : Volgens de presentielijst waren er 36 leden aanwezig.

 Bericht van verhindering : P.Oosterhuis; E.Dorenbos; Leden De Harmonie(behalve H.Vegter); W.Bakker; W.Pomper; W.Donkervoort; B.Heller; H.Koning; B.de Jong-Kooistra; L.Tuut; T.Rubingh; A.Schlimbach.

 Notulen :

  1.   Opening: De voorzitter heet allen welkom, en vraagt de aanwezigen, voor zover mogelijk te gaan staan om de overleden leden te herdenken.

 1. Vaststelling agenda : Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen : Geen bijzondere ingekomen stukken. Wel vraagt de voorzitter aandacht d.m.v. applaus voor de beide Nederlandse kampioenen bandstoten, t.w. : Willem Wilken 1ste klasse, Adolf Eerenstein 2e klasse. In de 3e klasse is Bé Boschma als 2e geëindigd ook een prima resultaat.
 3. Notulen jaarvergadering 22 augustus 2017 : Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd.
 4. Jaarverslag secretaris : Geen op- of aanmerkingen.
 5. Verslag kascommissie : Dhr. L.Smit brengt verslag uit en deelt mee dat de kascommissie de kas en de bijbehorende stukken in orde heeft bevonden en vraagt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt onder applaus door de vergadering bekrachtigd.
 6. Benoeming kascommissie : Deze zal volgend jaar bestaan uit dhrn. J.Meems en A.v.d.Veen. Als reservelid wordt dhr. H.Heller benoemd.
 7. Jaarstukken penningmeester : Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen.
 8. Pauze.
 9. Vaststelling contributie : De contributie blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd. Dit wordt onder applaus ontvangen.
 10. Privacy wetgeving (AVG) : Secretaris geeft uitleg over deze nieuwe wetgeving. Hij geeft aan dat elk OBV-lid een zogenaamde “Toestemmingsverklaring” dient in te vullen. Hij wil deze graag voor 1 november binnen hebben, hetzij per mail of onder envelop.
 11. Jaarverslag competitieleider : Hij verduidelijkt zijn verslag door nogmaals aan te geven dat het nieuwe wedstrijdformulier moet worden gebruikt.
 12. Jaarverslag leider Pk’s : Ook hij legt nogmaals nadruk op de verplichtingen welke in zijn verslag worden benoemd.
 13. Bestuursverkiezing : Voor de aftredende voorzitter zijn geen tegenkandidaten ingebracht, zodat Piet Wollerich , onder applaus, voor de komende periode van 3 jaar wordt herbenoemd.
 14. Rondvraag : Cor Elzenaar zou graag willen weten welke overleden leden worden herdacht en dat de aanwezige ereleden even apart welkom worden geheten, in dit geval Bernard Haveman. Ook vraagt hij applaus voor de bestuursleden.
 15. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter , onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng, de vergadering en wenst eenieder wel thuis.

  W.Wilken

 Secretaris O.B.V.