Districtfinale 3e klas bandstoten 2017-2018    
3e klas 1e ronde 2e ronde 3e ronde Totaal    
Bnr Naam Moy T.m. Car Brt H.S Pnt Car Brt H.S Pnt Car Brt H.S Pnt Part Car Brt H.S Moy %car %moy Pnt    
206821 B. Boschma 0,95 25 25 27 3 2 25 29 5 2 25 28 6 2 3 75 84 6   0,893 100,00 93,98 6 1  
215458 J. Nijboer 0,45 17 17 16 4 2 15 29 4 0 17 22 4 2 3 49 67 4   0,731 96,08 162,52 4 2  
251255 A v Horn 0,70 21 18 27 3 0 21 22 4 2 9 22 4 0 3 48 71 4   0,676 76,19 96,58 2 3  
223237 H. Glorie 0,90 25 10 16 3 0 24 22 4 0 17 28 4 0 3 51 66 4   0,773 68,00 85,86 0 4  
   
  Hr B. Boschma speelt de gewestelijke finale 3 mei te Zevenaar