Wil elke club bij het opgeven van nieuwe leden niet vergeten bij hun gegevens ook hun telefoonnummer en E-mail adres door te geven,

mocht men geen E-mail adres hebben dan maar een E-mail adres van een familielid of een kennis, zonder tel.nr. en E-mail adres 

kunnen ze niet aangemeld worden, dan worden ze door de KNBB geweigerd.

 

 Alle wijzigingen van leden;  adres, e-mail, tel. etc. steeds zo spoedig mogelijk doorgeven aan de secretaris:  

secr.obv@outlook.com

 

 

Men kan zich weer aanmelden voor het Kersttoernooi maandag 10 december of donderdag 13 december.

  Opgave bij A. Eerenstein  e-mail;  pk.obv.ae@gmail.com of tel. 06-57328062

 

 

Om alvast te noteren:

 

OBV ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

         Dinsdag 28 augustus 2018

 

             Aanvang 13.30 uur

 

   Plaats : vh. Dukdalf Veendam

 

 

Er staan bij overige toernooien regelmatig weer wat komende toernooien vermeld

 

 

       Notulen jaarvergadering O.B.V.

 

Dinsdag 22-08-2017 in de zalensociëteit (vh.Dukdalf) te Veendam.

 

Aanwezig : Volgens de presentielijst waren er 48 leden aanwezig.

 

Bericht van verhindering : R.Kingma; A.Schlimbach; H.Koning; H. van Boekel; Wi.Bakker; W.Pomper; E.Dorenbos; K.Koning en B.Heller.

 

Agenda :

 

 1. Opening: De voorzitter heet allen welkom, een speciaal woord van welkom is er voor onze erelid dhr.B.Haveman. Vervolgens vraagt hij de aanwezigen, voor zover mogelijk, te gaan staan om de overleden leden, dhrn. A.Kruit, W.Zuur en E.Strockmeijer, van het afgelopen jaar te gedenken.
 2. Vaststelling agenda : Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen : Er zijn geen ingekomen stukken. Wel wordt melding gedaan van de leden die zich voor deze vergadering hebben afgemeld.
 4. Notulen jaarvergadering 30 augustus 2016 : Opmerking dhr.Haveman : zijn naam is niet Haverman maar Haveman is;  secr. : dit is ondertussen gecorrigeerd. Mevr. Smit vraagt of er al iets is gedaan aan de arbitrage te Assen; dhr.Jekel antwoordt dat het eigenlijk blijft zoals het in de voorschriften staat, zelf arbiters meenemen. Volgens dhr. Haveman gebeurt dit zelden. De notulen worden verder, onder dankzegging aan de vorige secretaris, goedgekeurd.
 5. Jaarverslag secretaris : Geen op- of aanmerkingen.
 6. Verslag kascommissie : Dhr. L.Smit brengt verslag uit en deelt mee dat de kascommissie de kas en de bijbehorende stukken in orde heeft bevonden en vraagt de vergadering om de penningmeester décharge te verlenen. Dit wordt onder applaus door de vergadering bekrachtigd.
 7. Benoeming kascommissie : Deze zal volgend jaar bestaan uit dhrn. L.Smit en J.Meems. Als reserve lid wordt dhr. A.v.d.Veen benoemd.
 8. Jaarstukken penningmeester : Inhoudelijk zijn er geen op- of aanmerkingen. De penningmeester geeft aan dat de contributielijsten, door een fout van de KNBB, later komen. Hierdoor zullen de betreffende nota’s voor de verenigingen ook later zijn.
 9. Pauze.
 10. Vaststelling contributie : De contributie blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd. Dit wordt onder applaus ontvangen.
 11. Jaarverslag competitieleider : Dhr. Harms zou graag proefperiode’s zien ingevoerd bij veranderingen; dit verzoek wordt niet overgenomen. Verder is in het teamleidersoverleg besloten om terug te gaan naar een competitie, waarin men in elke poule, zoals voor 2016/17, kampioen kan worden. Dhr.Tuut vindt de indeling over 4 poules aan de ruime kant; dhr.Jekel antwoordt dat de bekercompetitie wordt uitgebreid naar 2 wedstrijden(uit/thuis), hij geeft vervolgens aan dat als een team niet meedoet aan de bekerwedstrijden zij hun tegenstander vroegtijdig hierover moeten inlichten. Dhr. Enninga vraagt of men lid kan zijn van 2 verenigingen; het antwoord hierop is ja, wel moet natuurlijk bij de tweede vereniging eveneens contributie worden betaald.
 12. Jaarverslag leider Pk’s : Dhr.Eerenstein geeft uitleg overzicht en vindt het knap dat er 5 spelers van het OBV naar de Nederl.kampioenschappen zijn geweest. Voor het komend seizoen hoopt hij dat meer verenigingen hun locatie beschikbaar willen/kunnen stellen voor de Pk’s, want we zitten nu krap. Verder raadt hij een ieder aan zich z.s.m. aan te melden voor het kersttoernooi.
 13. Bestuursverkiezing : Voor de aftredende bestuursleden, dhrn. Eerenstein en Wilken, zijn geen tegenkandidaten ingebracht, zij worden dan ook onder applaus benoemd voor een volgende periode van 3 jaar.
 14. Rondvraag : Dhr.D.Oosterhuis vraagt of de secretarissen/vertegenwoordigers van de diverse verenigingen een ledenlijst kunnen krijgen; dit wordt door het bestuur toegezegd.Noot secr. Is ondertussen geregeld.  Dhr.L.Smit geeft aan dat de verdeling teamleiders bij De Brem niet goed zit; dit zal worden aangepast. Dhr. T.v.d.Zwaag wil graag dat de uitnodigingen voor de vergadering  juist wordt weergegeven op de site; ook hier zal in het vervolg goed op worden gelet. Dhr. A.v.d.Veen vraagt zich af waarom de Pk’s van 6 naar 4 deelnemers zijn gegaan; Dhr.Eerenstein antwoordt dat het met 4 deelnemers makkelijker is in te delen, ook i.v.m. locatie problemen. Trouwens dit is in overleg afgesproken. Ook zou dhr.v.d.Veen graag zien dat de arbitrage bij de gewestelijke finales teams beter geregeld wordt; dhr.Jekel antwoordt dat dit is misgegaan door miscommunicatie, hij hoopt dat dit niet weer zal gebeuren. Dhr.Koomans geeft aan dat hij helaas lang niet alles heeft verstaan vanwege zijn doofheid, hij zou graag bij de volgende vergaderingen zien dat er gebruik wordt gemaakt van een geluidsinstallatie.
 15. Sluiting : Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng, de vergadering en wenst een ieder wel thuis.

 

W.Wilken

 

Secretaris O.B.V.